Tiedotteet > Asiakastiedotteet > Asiakastiedotteet > Nestekaasu verolliseksi polttoaineeksi 1.1.2016

5.6.2015

Nestekaasu verolliseksi polttoaineeksi 1.1.2016

Asiakastiedote
5.6.2015

Lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) muutetaan 1.1.2016 voimaan tulevalla lainmuutoksella (378/2015).

Lakia muutetaan siten, että nestekaasun verottomuus poistetaan. Muutoksen johdosta moottori- ja lämmityskäytöön käytettävästä nestekaasusta  kannetaan muiden lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden tapaan nestekaasun energiasisältöön perustuva energiasisältövero ja poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hiilidioksidivero.

Veroa kannetaan muun valmisteverotuksen tapaan nestekaasusta, joka luovutetaan kulutukseen. Muutoinkin  nestekaasun verotuksessa noudatetaan valmisteverotuksen yleisiä periaatteita ja menettelyitä, joista säädetään valmisteverotuslaissa ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa.

Muutos ei  koske enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkauksissa olevaa nestekaasua, joka  säilyy verottomana.  Siihen sovelletaan kuitenkin edelleen valmisteverotuksen valvontaa ja tuotteiden siirtämistä koskevia säännöksiä.

Valmisteveroluvat

Nestekaasun verottomaan valmistamiseen, jalostamiseen,  lähettämiseen tai vastaanottamiseen tulee  olla valmisteverotuslaissa tarkoitettu lupa.  Nestekaasun valmistajien, maahantuojien ja tukkumyyjien on siten hankittava tarvittavat valmisteveroluvat toimintaansa Tullilta.

Sen, joka haluaa valmistaa, jalostaa, vastaanottaa, varastoida tai siirtää nestekaasua verottomana, on haettava verottoman varaston ja valtuutetun varastonpitäjän lupa. Myös toimijalla, joka käyttää nestekaasua verottomiin tarkoituksiin, on mahdollisuus hakeutua valtuutetuksi varastonpitäjäksi. Verottoman varaston lupa voidaan myöntää yritysten omille kiinteille, tyypillisesti 8-10 kuutiometrin säiliöille.

Maahantuontia harjoittava toimija voi vastaanottaa nestekaasua verottomana väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä toisista jäsenvaltioista tai EU:n ulkopuolelta, jos hänellä on valmisteverotuslaissa tarkoitettu rekisteröidyn vastaanottajan tai valtuutetun varastonpitäjän lupa. Myös satunnaisen verovelvollisen on mahdollista vastaanottaa nestekaasua verottomuusjärjestelmässä, jos hänet on Tullissa rekisteröity väliaikaisesti rekisteröidyksi vastaanottajaksi tietyn maahantuontierän osalta.

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroluvat koskevat  1.1.2016 alkaen myös nestekaasua.  Etenkin nestekaasun valmistajilla ja useimmilla tukkumyyjillä on jo nykyisin muiden polttoaineiden verotusta koskevia lupia, joten kyseisten toimijoiden  osalta kysymyksessä on lähinnä nykyisten lupien ja verotusmenettelyjen laajentaminen  koskemaan myös nestekaasua.

Verottoman varaston luvan haltijoiden on syytä tarkistaa luvan karttaliitteestä, sisältyvätkö myös ne säiliöt, joissa nestekaasua varastoidaan, verottoman varaston alueeseen. Jos säiliöt sijaitsevat alueella, joka ei kuulu luvan piiriin, on luvanhaltijan haettava muutosta lupaansa.

Niiden toimijoiden, joiden ei ole tarpeen toimittaa Tullille uutta lupahakemusta,  on kuitenkin toimitettava Tullille nestekaasua – ja muita veronalaisia tuotteita - koskeva päivitetty, uusi määräarviolomake. Ilmoituksen muuttuneesta määräarviosta voi ilmoittaa tullilomakkeella nro 861 sekä siihen liittyvällä määräarviolomakkeella.

Lupaa koskeva hakemus on riittävän käsittelyajan varaamiseksi syytä toimittaa Tullille viimeistään syyskuun 2015 loppuun mennessä. Lupaa haetaan Tullin internet-sivulta löytyvillä lomakkeilla: Valmisteverotuksen lomakkeet. Myös uusi määräarviolomake on tarpeen toimittaa hyvissä ajoin ennen lainmuutoksen voimaantuloa.

Nestekaasun verollisuudesta

Nestekaasun käyttötarkoitus on ratkaisevaa sen verottamisen kannalta.  Nestekaasun käyttö muun muassa tilojen lämmityksessä, elintarviketeollisuudessa esilämmitys- ja paistouuneissa sekä trukkien ja työkoneiden polttoaineena on lainmuutoksen voimaantultua verollista. Myös nestekaasun pullotuslaitoksella niin yritys- kuin kotitalouskäyttöönkin pullotettu kaasu on aina verollista edellä tarkoitettuja pieniä pakkauksia lukuun ottamatta.

Nestekaasun verottomuudesta säädetään muiden nestemäisten polttoaineiden tavoin polttoaineverolain (1472/1994) 9 §:ssä. Nestekaasu on muun muassa verotonta, jos sitä käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa.

Nestekaasun käytön verottomuus toteutetaan  muiden polttoaineiden tavoin joko veroilmoitusmenettelyssä tai palautusmenettelyssä. Veroilmoitusmenettelyssä verovelvollinen valtuutettu varastonpitäjä toimittaa nestekaasun varastoluvan saaneelle käyttäjälle verottomana sekä ilmoittaa Tullille veroilmoituksellaan kyseisen verottoman toimituksen.
Palautusmenettelyssä nestekaasusta maksettu vero palautetaan hakemuksesta käyttäjälle jälkikäteen. Tarkoituksenmukaisin menettely jää verotonta nestekaasua käyttävän yrityksen harkintaan.  Pullokaasua käyttävän yrityksen osalta mahdollinen verottomuus tulee aina toteutettavaksi veronpalautuksena.

Lisätietoja:
Valmisteveroneuvonta, p. 0295 52321, tai sähköpostitse valmisteveroneuvonta(at)tulli.fi