Tiedotteet > Asiakastiedotteet > Asiakastiedotteet - Yrityksille > EU:lta uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita

31.7.2014

EU:lta uusia Venäjään kohdistuvia pakotteita

Asiakastiedote 31.7.2014 (päivitetty 1.8.2014 / 7.8.2014 / 11.8.2014, 1.9.2014)

Tiedotetta päivitetään tarvittaessa.

Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta käyttöön otetut rajoittavat toimenpiteet

EU:n neuvosto on päättänyt ottaa käyttöön rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen vakautta horjuttavien Venäjän toimien johdosta. Rajoittavat toimenpiteet tulivat voimaan 1.8.2014. Ne koostuvat pääomamarkkinoihin, puolustustarviketeollisuuteen, kaksikäyttötuotteisiin ja sensitiiviseen teknologiaan kohdistuvista rajoituksista. Säädöstekstit on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 31.7.2014 (EUR-Lex).

Neuvoston päätös 2014/512/YUTP
Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014
Oikaisu (11.8.2014) Neuvoston asetukseen (EU) N:o 833/2014

Neuvosto on myös päättänyt ottaa käyttöön rajoituksia, jotka koskevat kuljetus-, telekommunikaatio- ja energiateollisuuteen sekä luonnonvarojen (öljy, kaasu ja mineraalit) hyödyntämiseen liittyviä vientejä Krimille tai Sevastopoliin sekä investointeja näiden alojen hankkeisiin siellä. Nämä rajoitukset perustuvat neuvoston asetukseen (EU) N:o 825/2014 (EUR-Lex), joka on tullut voimaan 31.7.2014.

Krimiin ja Sevastopoliin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet perustuvat alun perin neuvoston päätökseen 2014/386/YUTP ja asetukseen (EU) N:o 692/2014, joilla otettiin käyttöön Krimillä ja Sevastopolilla valmistettuja tuotteita koskeva tuontikielto. Vienti- ja investointikieltoja koskevat säädökset sisältyvät neuvoston asetukseen (EU) N:o 825/2014, joka on tullut voimaan 31.7.2014.

Tuontikielto. Asetuksella kielletään Krimiltä tai Sevastopolista peräisin olevien tavaroiden tuonti Euroopan unioniin. Kiellot eivät kuitenkaan koske tuotteita, joille Ukrainan viranomaiset ovat myöntäneet asianmukaisen alkuperätodistuksen. Lisäksi ennen 25.6.2014 tehtyjen kauppasopimusten täyttäminen on sallittua 26.9.2014 päättyvän siirtymäajan kuluessa, jos tuonnista on ilmoitettu ulkoasiainministeriölle 10 työpäivää ennen sen toteuttamista.

Vientikiellot. Asetuksella kielletään liikenteen, televiestinnän ja energian alojen infrastruktuurin luomiseen, hankintaan tai kehittämiseen sekä öljy-, kaasu- ja mineraalivarantojen hyödyntämiseen käytettävien keskeisten laitteiden ja teknologian vienti Krimille tai Sevastopolille tai siellä käytettäväksi. Kiellon piiriin kuuluvat tuotteet määritellään asetuksen liitteessä III. Kiellot eivät kuitenkaan koske ennen 30.7.2014 tehtyihin sopimuksiin perustuvia liiketoimia 28.10.2014 päättyvän siirtymäajan kuluessa, jos aiotusta viennistä on ilmoitettu ulkoasiainministeriölle (oik-10@formin.fi) vähintään 10 työpäivää ennen sen toteuttamista.

Asetuksen 825/2014 liitteessä III lueteltuihin tullinimikkeisiin kohdistuu TARIC-toimenpide 467 (alaviite CD681) viennissä Venäjälle ja Ukrainaan. Viejä voi negaatiokoodia  Y938 käyttämällä ilmoittaa, jos ilmoituksen tuotteita ei olla viemässä Krimille tai Sevastopoliin.

Venäjään kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet

Kaksikäyttötuotteiden vientirajoitukset. Neuvoston asetuksella kielletään kaksikäyttötuotteiden ja –teknologian vienti Venäjälle tai Venäjällä käytettäväksi, jos ne ovat tai voivat olla kokonaan tai osittain tarkoitettu sotilaalliseen käyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle. Myös sotilaalliseen loppukäyttöön tai sotilaalliselle loppukäyttäjälle tarkoitettuun vientiin voidaan kuitenkin myöntää lupa, jos liiketoimi perustuu ennen 1.8.2014 tehtyyn sopimukseen. Kaksikäyttötuotteiden vientilupaa haetaan ulkoasiainministeriöltä.

Öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tuotteiden vientirajoitukset. Neuvoston asetuksella kielletään öljyn etsintään ja öljynporaukseen liittyvien tiettyjen tuotteiden vienti Venäjälle. Kielto koskee sellaisia erikseen listattuja teknologiatuotteita, joiden loppukäyttö on seuraavissa projekteissa:

  • syvän meren öljyetsintä ja -tuotanto
  • arktinen öljyetsintä ja -tuotanto
  • liuskeöljy

Kiellon toteuttamiseksi kaikkien asetuksen liitteessä listattuihin tullinimikkeisiin kuuluvien tuotteiden vienti asetetaan luvanvaraiseksi. Kansallinen lupaviranomainen ei myönnä vientilupaa, jos tuotteen loppukäyttö on edellä mainituissa projekteissa Venäjällä. Muussa tapauksessa vientilupa voidaan myöntää. Lupa voidaan kuitenkin myöntää myös edellä tarkoitettuun loppukäyttöön, jos vienti perustuu ennen asetuksen voimaantuloa tehtyyn sopimukseen. Suomessa lupaviranomaisena toimii ulkoasiainministeriö. Lupaa haetaan samassa menettelyssä kuin kaksikäyttötuotteiden vientilupaa (http://formin.finland.fi/vientivalvonta).

Viejällä on siis aina oltava UM:n vientilupa vietäessä liitteessä listattuja tuotteita Venäjälle niiden käyttötarkoituksesta riippumatta.

Puolustustarvikkeiden vienti ja tuontikielto. Neuvoston päätöksellä kielletään puolustustarvikkeiden vienti Venäjälle ja tuonti Venäjältä. Kielto ei kuitenkaan koske sellaisia sopimuksia, jotka on tehty ennen 1.8.2014.

Lisätietoja: 

Lisätietoja vienti-ilmoittamiseen liittyen >> Viennin asiakasohje: Vientirajoitusten ilmoittaminen vienti-ilmoituksessa (pdf)
tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen, p. 040 332 2570 tai jarkko.keskinen(at)tulli.fi