Hankkeen tavoitteet, lainsäädäntöpohja ja lyhenteet

Hankkeen tavoitteena on

  • yksinkertaistaa väliaikaiseen verottomuusjärjestelmään kuuluvien tuotteiden yhteisönsisäistä liikkumista;
  • perustaa tietokoneistettu järjestelmä, jolla mahdollistetaan hallinnollisen saateasiakirjan sähköinen siirtäminen ja valvonnan parantaminen samalla edistäen sisämarkkinoiden toimintaa;
  • turvata väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä olevien tavaroiden siirto tarkastamalla elinkeinoharjoittajien tiedot ennen tavaroitten lähettämistä sekä nopeuttaa ja turvata kuittauksen saapuminen lähettäjälle;
  • tuottaa reaaliajassa tietoa väliaikaiseen valmisteverottomuusjärjestelmään kuuluvien tuotteiden liikkeistä, jolloin voidaan suorittaa tarvittavat riskianalyysin perusteella tehtävät tarkastukset tuotteiden liikkumisen aikana.

Hankkeen lainsäädäntöpohja

EMCS-hankkeen pohjana on Euroopan parlamentin ja neuvoston 16. kesäkuuta 2003 antama päätös N:o 1152/2003/EY, jonka nojalla valmisteveronalaisten tuotteiden liikkumisen valvonta tietokoneistetaan. Päätös perustuu työryhmän suositukseen, jonka pohjalta tullaan laatimaan valmisteveronalaisten tuotteiden siirtojen tietokoneistettu valvontajärjestelmä.

Valmisteveronalaisten tuotteiden väliaikaisesti valmisteverottomista siirroista säädellään puolestaan järjestelmädirektiivissä 92/12/ETY. Järjestelmädirektiiviä tullaan uudistamaan siten, että järjestelmässä käytettäville prosesseille on lainsäädäntöpohja.

Virka-apuasetuksessa 2073/2004/EY säädetään viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta. Virka-apuasetuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa hallinnollista yhteistyötä ja asettaa lainsäädäntöpohja

  • SEED-rekisterin harmonoidulle sisällölle,
  • EWSE-järjestelmälle ja MVS-järjestelmälle, jotka ovat oleellinen osa EMCS -järjestelmää, sekä
  • viranomaisten yhteystoimistojen (ELO) väliselle toiminnalle.

Lisäksi myös muuta uutta lainsäädäntöä on kehitteillä sekä järjestelmään liittyvää vanhaa EU-lainsäädäntöä tullaan korjaamaan.

Käytetyt lyhenteet

AAD = Administrative Accompanying Document, hallinnollinen saateasiakirja

e-AD = electronic Administrative Document

ECP = Excise Computerisation Project

ELO = Excise Liaison Office (valmisteveroalan yhteystoimisto)

EMCS = Excise Movement and Control System

EWSE = Early Warning System for Excise

FESS = Functional Excise System Specification

MVS = Movement Verification System

PSS = Phasing and Scope Specification

SEED = System for the Exchange of Excise Data