Kiintiöpyyntö

Halutessasi tavaran kiintiöön, tee pyyntö tullausilmoitukseen eli SAD-lomakkeelle. Tulli lähettää kiintiöpyynnöt päivittäin komissioon, joka jakaa kiintiöt vastaanottojärjestyksessä.

Tariffikiintiöt

Tariffikiintiöllä tarkoitetaan tietylle tuontimäärälle määräajaksi myönnettyä tullittomuutta tai alennettua tullia.

Tariffikiintiöillä turvataan sellaisten tavaroiden saatavuus, joita ei EU:ssa ole joko lainkaan saatavana tai joiden tuotanto EU:ssa ei riitä tyydyttämään valmistus- ja tuotantoyritysten tarpeita. Lisäksi sillä edistetään sellaisten maiden tuotteiden kilpailukykyä, jotka kuuluvat EU:n etuusjärjestelyihin.

Miten tariffikiintiöön voi päästä?

Tee pyyntö tullausilmoitukseen (SAD-lomakkeeseen) tariffikiintiöön lukemisesta. Pyynnön voit tehdä ensimmäisen kerran tavaraa vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa (yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen vastaanottopäivä). Kiintiön voimassaoloajan löydät DDS-kyselyohjelmasta.

  1. Ilmoita etuus- eli tullikohtelukoodi SAD-lomakkeen kohtaan 36.
  2. Esitä pyyntö koko tuontierälle ja esitä tarpeelliset selvitykset. Tariffikiintiön järjestysnumeron (order number) ja sovellettavan tullin löydät komission DDS-kyselyohjelman kohdista ”TARIC”, ”Kiintiö” tai painetun käyttötariffin osista 1 ja 2 sarakkeesta ”Tariffin mukainen tulli”.
  3. Ilmoita kiintiön järjestysnumero SAD-lomakkeen kohdassa 39 ja esitä kohdassa 44 todistukset, joita kiintiön käyttö edellyttää. Todistukset tulee esittää alkuperäisinä.

>> SAD-lomake
>> DDS/TARIC-kyselyohjelma

Tariffikiintiöpyynnöt lähetetään päivittäin komissioon, joka jakaa kiintiöt vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivän perusteella eli periaatteella 'ensin tulleita palvellaan ensin'.

Kiintiöön mahtuminen ei ole varmaa

Ota huomioon, että kiintiöpyyntöä tehdessäsi ei ole varmuutta siitä, että tavaraerä mahtuu kiintiöön. Kiintiön täyttyessä viimeisenä jakopäivänä käytettävissä oleva kiintiömäärä jaetaan kaikkien sinä päivänä käsittelyssä olevien pyyntöjen kesken.

Kiintiön täytyttyä tavaraa saa edelleen tuoda maksamalla normaalit tullit.

Tuontitodistuksen vaativia kiintiöitä voit hakea AGRIM-tuontitodistuslomakkeella (Maaseutuviraston verkkosivuilla). Lähetä hakemus Maaseutuviraston tuontiyksikköön.

Yksipuolisten tariffikiintiöiden hakeminen

Tariffikiintiöt voivat perustua erilaisiin sopimuksiin, esim. Maailmankauppajärjestön (WTO) sopimuksiin, kehitysmaaetujärjestelmään (GSP), liittymissopimuksiin ja vapaakauppajärjestelyihin.

Yksipuolisia eli autonomisia tariffikiintiöitä sovelletaan tuonnissa kaikista EU:n ulkopuolisista maista eräisiin tavaroihin, joita ei ole EU:ssa tuottaville yrityksille riittävästi saatavana EU:ssa. Yritykset voivat hakea tuotannossaan tarvitsemille tavaroille tariffikiintiötä EU:n tuotannosta puuttuvalle osalle. Yksipuolisia tariffikiintiöitä haetaan kuten tullisuspensioita.

WTO-tariffikiintiötä sovelletaan osin tuontiin kaikista maista, osin tuontiin niiden ehdoissa mainituista maista. Muita sopimuspohjaisia tariffikiintiöitä sovelletaan tuontiin vain niistä maista, joiden kanssa sopimus on tehty.

>> TullisuspensiotLisätietoa

 

Maaseutuvirasto »
http://www.mavi.fi