Mitä tavaran tuonti maksaa?

Maahantuonnin yhteydessä kannettavia veroja ovat tavallisimmin tulli ja arvonlisävero. Kun tavaroita tuodaan EU-maiden ulkopuolelta niistä kannetaan ns. kolmansien maiden tulli. Tätä tariffin mukaista tullia kannetaan kolmansista maista tulevasta tavarasta elleivät etuuskohtelut, tariffikiintiöt tai tullisuspensiot alenna tai poista tullia.

>> Tariffin mukaiset tullit (linkki vie EU:n Taric-tietokantaan)

Tullit ovat yleensä arvotulleja eli ne lasketaan prosenttimääränä tullausarvosta. Joistakin tavaroista kannetaan paljoustullia esimerkiksi painon tai kappalemäärän perusteella. Tulli määräytyy sen mukaan, mihin tullitariffinimikkeeseen tavara luokitellaan.

Tullausarvo perustuu yleensä tavarasta maksettavaan hintaan. Siihen sisällytetään myös kuljetuskustannukset ensimmäiselle tulopaikalle EU:ssa.

Tuoreet vihannekset, hedelmät, kasvis- ja hedelmävalmisteet sekä osa viineistä on sidottu tulohintajärjestelmään eli mitä korkeampi tulohinta maahantuotaessa on, sitä alempi on tulli.

Tietyistä jalostetuista maataloustuotteista kannetaan tullin lisäksi maatalouden maksuosa (lyhenne EA), sokerin lisätulli (AD S/Z) tai jauhojen lisätulli (AD F/M). Lisätullit ilmoitetaan koodilla, jonka voi tuotteen koostumuksen perusteella käydä määrittelemässä DDS/TARIC-kyselyohjelmassa. Tuotteelle voi myös olla määritelty enimmäistulli (lyhenne 'max') tai vähimmäistulli (lyhenne 'min'). Tuotteen sisältämästä sokerista ja jauhoista voidaan kantaa lisätullia enimmäistullin osana.

Polkumyynti- ja tasoitustulleja voidaan kantaa tavaroista, joiden tuonti normaalia halvemmalla hinnalla EU:n jäsenmaihin haittaa näiden maiden omaa tuotantoa.

>> Polkumyynti- ja tasoitustullit.

Ylimääräistä tuontitullia eli lisätullia voi joutua maksamaan esim. tiettyjen tavaroiden tuonnissa USA:sta.

Mitä ovat etuustullit?

Etuustulli on alempi kuin se tulli, joka tavanomaisesti on maksettava EU:n ulkopuolelta tuotavasta tavarasta.

Etuustullit perustuvat  EU:n muiden maiden kanssa tekemiin tullietuussopimuksiin, joita EU:lla on lähes neljäkymmentä. Lisäksi EU on myöntänyt yksipuolisia tullietuuksia kehitysmaille. Sopimusten perusteella tullia voidaan alentaa tai poistaa se kokonaan tuotteesta riippuen. Tavaroiden tulee olla sopimusmaan tai -alueen alkuperätuotteita, mikä osoitetaan määrämuotoisella alkuperäselvityksellä. Etuuskohtelua voidaan tuontimäärien osalta rajoittaa tariffikiintiömääräyksin. Voimassa olevat etuustullien määrät sekä kiintiötilanteen voi tarkistaa DDS/TARIC-kyselyohjelmasta. Tullittomuuden voi määrätyissä erityistapauksissa saada myös EU-lainsäädännön nojalla.

>> Etuuskohtelut

Mitä ovat valmisteverot?

Maahantuonnissa valmisteveroa kannetaan alkoholista ja alkoholijuomista, valmistetusta tupakasta sekä mineraaliöljyistä (nestemäiset polttoaineet). Lisäksi kannetaan kansallisia valmisteveroja virvoitusjuomista, juomapakkauksista, sähköstä ja eräistä polttoaineista. Voiteluöljyistä ja -valmisteista kannetaan öljyjäte- ja öljysuojamaksua.

>> Valmisteverolajit

Maahantuonnin arvonlisävero

Maahantuonnissa arvonlisäveron perusteena on eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta tavaran tullausarvo eli tavarasta maksettu hinta, johon lisätään kuljetus-, lastaus-, purkaus- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan tai muuhun EU:n alueella sijaitsevaan määräpaikkaan saakka. Niihin lisätään vielä maahantuonnista tullauksen yhteydessä valtiolle tai yhteisölle maksettavat muut verot, tullit ja muut mahdolliset maksut. Myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut sisällytetään veron perusteeseen.

Yleisin arvonlisävero on 24 %. Maahantuonnista suoritettava arvonlisävero lasketaan kertomalla arvonlisäveron peruste sovellettavalla verokannalla (24 %, 14 % tai 10 %).

>> Tuonnin arvonlisävero