Elintarvikkeiden tehostettu tuontivalvonta

Komissio on antanut asetuksen (EY) N:o 669/2009 tiettyjen muiden kuin eläinperäisten riskialttiiksi katsottavien elintarvikkeiden tuonnin tehostetusta virallisesta valvonnasta. Asetus koskee myös ei-eläinperäisiä rehuja. Tätä nk. riskituoteasetusta on sovellettu 25.1.2010 lähtien ja sitä on tarkennettu komission asetuksella (EU) N:o 212/2010.

Asetuksen liitteessä I on lueteltu ne elintarvikkeet ja rehut tullinimikkeineen ja tutkimusaiheineen, joiden valvontaan asetusta sovelletaan. Tuoteluetteloa tarkastellaan neljännesvuosittain, jolloin listalta saatetaan poistaa tai sinne saatetaan lisätä tuotteita. Päivitetty voimassa oleva tuoteluettelo löytyy sivun lopussa olevista linkeistä. Rehujen osalta toimivaltainen viranomainen on Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Toimijoille ennakkoilmoitusvelvollisuus

Asetuksessa säädetään toimijoiden ja niiden edustajien velvollisuudesta antaa toimivaltaiselle viranomaiselle ennakkoon tieto asetuksen liitteessä mainittujen elintarvikkeiden ja rehujen saapumisesta maahan. Ennakkoilmoitus arvioidusta tulopäivästä ja -ajasta on tehtävä vähintään yksi työpäivä ennen erän fyysistä saapumista. Tieto annetaan yhteisellä tuloasiakirjalla CED:llä (Common Entry Document), jonka täyttöohjeet ovat asetuksen liitteessä II. Tuonnin yhteydessä tuontierien asiakirjat tarkastetaan ja eristä otetaan näytteitä asetuksen liitteessä I määritellyn tarkastusfrekvenssin mukaisesti. Elintarvikenäytteet tutkitaan Tullilaboratoriossa.

Nimetyt saapumispaikat, DPEt

Asetuksen liitteessä lueteltuja tuotteita voidaan tuoda Suomeen vain nimettyjen saapumispaikkojen kautta (DPE = Designated Point of Entry). Nyt voimassa olevan asetuksen mukaan tulisi asiakirja-,  tunnistus- ja fyysiset tarkastukset tehdä viiden vuoden siirtymäajan jälkeen pääasiassa nimetyissä saapumispaikoissa.

Elintarvikkeiden nimettyjä saapumispaikkoja ovat

Rehujen nimettyjä saapumispaikkoja ovat

Valvontapaikat viiden vuoden siirtymäaikana

Saapumispaikassa tulee olla asetuksen vaatimusten mukaiset valvontatilat viimeistään viiden vuoden kuluttua asetuksen antopäivästä. Koska nykyisellään valvontatiloja edellä mainituissa saapumispaikoissa ei ole, siirtymäaikana tarkastukset ja näytteenotto on sallittua toteuttaa muussa asetuksen vaatimukset täyttävässä valvontapaikassa, jolle toimivaltainen viranomainen on antanut luvan.

Elintarvikkeiden valvontapaikkoina voivat siirtymäaikana olla varastot, joiden yhteystiedot löytyvät Tullin Internet-sivuilta

>> Varastotunnisteet

Tullin luvalla voidaan elintarvikkeet siirtää tarkastusta varten myös muuhun hyväksyttävään valvontapaikkaan.

Rehujen valvontapaikkoina toimivat Eviran rehuvalvonnan hyväksymät varastot, jotka löytyvät Eviran Internet-sivuilta.Linkkejä säädöksiin ja lisätietoihin

Riskituoteasetuksen muutos, komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2383 (pdf) »
Riskituoteasetuksen muutos, komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1607 (pdf) »
Riskituoteasetuksen muutos, komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/443 (pdf) »
Yhteinen tuloasiakirja CED »
Evira: Rehujen maahantuonti »
http://www.evira.fi
Euroopan komission kuluttaja- ja terveysasioiden osaston ajankohtaissivu riskituoteasetuksen valvonnasta »
http://ec.europa.eu
Riskituoteasetus EY 669/2009 (alkuperäinen) »
http://eur-lex.europa.eu