Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonta

Tulli toimivaltaisena viranomaisena valvoo ja Tullilaboratorio tutkii maahantuotavia ei-eläinperäisiä elintarvikkeita ja eräitä käyttö- ja kulutustarvikkeita riskiperusteisen näytteenottosuunnitelmansa mukaisesti. Tullilaboratorio tutkii myös osaa niin sanotuista yhdistelmäelintarvikkeista (= sisältävät kasviperäisten ainesosien lisäksi jalostettuja eläinperäisiä ainesosia). Tullin toimivalta perustuu elintarvikelakiin, kuluttajaturvallisuuslakiin, kosmetiikkalakiin ja kemikaalilakiin.

>> Elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden testaus

Tutkittavat elintarvikkeet voivat olla yksityiseen kulutukseen, suurtalouksiin (ravintolat, suurkeittiöt yms.) tai elintarviketeollisuuden raaka-aineiksi tarkoitettuja. Tutkittavat kulutustavarat ovat tavaroita, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tai joita olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen.

Ohjeellinen tuoteluettelo

Elintarvikkeet

 • vihannekset, sienet ja niistä tehdyt valmisteet
 • hedelmät, marjat ja niistä tehdyt valmisteet
 • pähkinät, mantelit ja niistä tehdyt valmisteet
 • mehut, juomat (ei alkoholilain alaiset) ja juoma-ainekset
 • kaakao, kahvi, tee ja niistä tehdyt valmisteet
 • viljat, viljavalmisteet ja leipomatuotteet
 • palkovilja, siemenet (ei kylvösiemenet) ja niistä tehdyt valmisteet
 • makeiset, suklaa ja muut sokerivalmisteet
 • mausteet ja maustamisvalmisteet
 • kastikkeet, keitot, liemet ja -ainekset
 • ruokavalmisteet, jälkiruoat, snackstuotteet
 • ravintorasvat ja -öljyt (ei eläinperäiset)
 • ravintolisät (food/dietary supplements) ja uuselintarvikkeet (novel foods)
 • erityisruokavaliovalmisteet (mm. lastenruoat, urheilijoiden erityisvalmisteet, kliiniset ravintovalmisteet)
 • yhdistelmäelintarvikkeet (tullattavat yhdistelmät vain, jos jalostettua eläinperäistä tuotetta on alle 50 %, ei kuitenkaan lihaa sisältävät)
 • elintarvikeparanteet

Kulutustavarat

 • elintarvikekäyttöön tarkoitetut astiat, ruokailuvälineet, taloustarvikkeet, kotitalouskoneet ja elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat pakkausmateriaalit
 • lelut (alle 14-vuotiaiden lasten leikkeihin tarkoitetut tuotteet ja materiaalit)
 • vauvojen ja pienten lasten vaatteet ja muut tekstiilituotteet (alle 2-vuotiaille tarkoitetut)
 • lasten ja nuorten vaatteet, joissa on nauhoja ja kiristysnyörejä
 • ihon kanssa kosketukseen joutuvat tekstiili- ja nahkatuotteet (mm. alusvaatteet, vuodevaatteet, puserot, päähineet, huivit, käsineet)
 • ei suoraan ihon kanssa kosketukseen joutuvat tekstiilituotteet (mm. väli- ja päällysvaatteet, päiväpeitteet)
 • ihon kanssa kosketukseen joutuvat metalliset esineet (mm. epäaidot korut, kellonrannekkeet, nepparit, vetoketjut)
 • lastenhoitotarvikkeet (mm. hoitoalustat, vaipat, ruokalaput, tuttiketjut ym. pientarvikkeet)
 • kosmeettiset valmisteet (myös kampaamoihin, hotelleihin, hoitoloihin yms. tarkoitetut, ei kosmetiikan raaka-aineet eikä eläinten kosmetiikka)
 • askartelu- ja koulutarvikkeet
 • kynttilätuotteet, tulitikut
 • elintarvikkeita jäljittelevät tuotteet
 • eräät muovitarvikkeet (PVC- tai muuta muovia; mm. toimistotarvikkeet, talous- ja toalettiesineet, pakkaustarvikkeet)
 • jalkineet
 • kotitalouksissa käytettävät kaihtimet ja rullaverhot
 • kuluttajakäyttöön tarkoitetut heijastimet
 • savukkeensytyttimet (vain asiakirjatarkastuksia THT 52/2007, ei testausta)

Ulko- ja sisäkaupan valvonta

Tuoteluettelossa mainittujen elintarvikkeiden, elintarvikekontaktiin joutuvien tarvikkeiden ja materiaalien sekä kulutustavaroiden tuontia Tulli valvoo sekä ulko- että sisäkaupassa.  Näytteitä otetaan riskinarvioon perustuen. Tavaranhaltijalla on mahdollisuus halutessaan saada vastanäyte siitä erikseen annettujen säädösten mukaisesti. Terveysvaaraa mahdollisesti aiheuttavat tuotteet ja muut tehovalvontaa edellyttävät tuotteet priorisoidaan valvonnassa.

Ulkokaupan valvonnassa niiden tullattavien tavaroiden, joista Tulli ottaa näytteet laboratoriotutkimuksiin tai joihin kohdistetaan muita tarkastustoimenpiteitä, pääsy markkinoille pääsääntöisesti keskeytetään tutkimusten ja tarkastusten ajaksi. Määräysten vastaisiksi todettuja tavaraeriä ei luovuteta vapaaseen liikkeeseen.

Sisäkaupan valvonnassa käyttöönottokieltoa eli vapaan liikkuvuuden rajoituksia laboratoriotutkimusten ajaksi sovelletaan harkinnan mukaan. Markkinoille päässeitä, tutkimuksissa määräysten vastaisiksi osoittautuneita tavaraeriä voidaan vetää takaisin kaupoista ja kuluttajilta yhteistyössä Elintarviketurvallisuusviraston (www.evira.fi) ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (www.tukes.fi) kanssa.

Mitä näytteistä tutkitaan?

Tutkimuksia suunnataan riskinarvion perusteella sellaisiin tuotteisiin ja ominaisuuksiin, joissa poikkeamat asetetuista normeista ja määräyksistä ovat todennäköisimpiä.

Elintarvikkeista tutkitaan muun muassa lisäaineita, kasvinsuojeluaineiden jäämiä, hometoksiineja, ympäristömyrkkyjä ja teollisia kontaminantteja sekä mikrobiologista laatua ja geenimuuntelua. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista ja materiaaleista tutkitaan muun muassa raskasmetalleja ja useiden muiden haitallisten aineiden siirtymistä elintarvikkeeseen. Kulutustavaroista tutkitaan esimerkiksi lelujen mekaanisia ja kemiallisia ominaisuuksia, tekstiilien väriaineita, kosmetiikassa kiellettyjä ja rajoituksin sallittuja aineita sekä muovituotteiden kadmiumpitoisuuksia. Myös elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden varoitusmerkintöjä ja muita pakkausmerkintöjä tarkastetaan.

>> Tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun liittyviä tutkimuksia


Tulliviranomaisen aloitteesta tehtävät laboratoriotutkimukset ovat maksullisia.  

 • Elintarvikelain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

- 440 euroa/tavaraerä, kun näytteitä on 1-3

- 532 euroa/tavaraerä, kun näytteitä on 4 tai enemmän

- 250 euroa/tavaraerä, kun koko tuontierän arvo on enintään 1500 euroa 

                    

 • Kulututtajaturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvat tavarat

- 360 euroa/tavaraerä, kun näytteitä on 1-3

- 440 euroa/tavaraerä, kun näytteitä on 4 tai enemmän

- 200 euroa/tavaraerä, kun koko tuontierän arvo on enintään 1500 euroa 

 

Mitä tapahtuu määräysten vastaisille tavaroille?

Tullilaboratorion tutkimuksissa määräysten vastaisiksi todetut tavaraerät voidaan mahdollisesti saattaa määräysten mukaisiksi erilaisin toimenpitein tai joissakin tapauksissa viranomainen voi hyväksyä erälle jonkin muun käyttötarkoituksen.

Hylätyn tavaran palautus myyjälle (kaupanpurku) tai muu maastavienti voi myös olla mahdollista tapauskohtaisesti määritellyin ehdoin. Määräysten vastainen tavaraerä voidaan hävittää tullivalvonnassa joko tavaranhaltijan omasta pyynnöstä tai viranomaisen määräyksestä.

Toimenpiteisiin tarvitaan hävittämistä lukuunottamatta Tullin tarkastusyksikön kirjallinen suostumus. Hävittämisestä sovitaan valvovan tullitoimipaikan kanssa.

Vaarallisten tuotteiden ilmoitusjärjestelmät

RASFF on EU:n nopea hälytysjärjestelmä (Rapid Alert System for Food and Feed), jossa jäsenmaat ja komissio vaihtavat tietoja terveydelle vaaraa aiheuttavista elintarvikkeista ja rehuista ja niihin kohdistetuista toimenpiteistä. RAPEX on vastaavanlainen järjestelmä vaarallisille kulutustavaroille (Rapid Alert System for Non-Food Consumer Products). Tulli tekee määräysten vastaisiksi toteamistaan tavaroista tarvittaessa ilmoitukset näihin järjestelmiin kansallisten yhteyspisteiden (Evira ja Tukes) välityksellä.

Miten valvontaa arvioidaan?

Elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien virallinen valvonta perustuu EU:n valvonta-asetukseen, jossa edellytetään, että valvonnan toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan eli auditoidaan säännöllisesti. Sisäisin ja ulkoisin auditoinnein pyritään todentamaan, toimiiko valvonta moitteettomasti ja laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Tullissa on toimiva auditointiorganisaatio, jossa on edustajia Tullin eri yksiköistä. Auditoinnit koskevat sekä elintarvike- että soveltuvin osin myös kulutustavaravalvontaa. Kansallisella tasolla elintarvikevalvonnan auditointitoimintaa koordinoi Evira. Kansainvälisellä tasolla valvonnan toteutusta auditoi EU-komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (FVO), joka julkaisee maakohtaiset tarkastusraportit verkkosivuillaan.

>> Elintarvikeketjun valvonnan auditoinnit (linkki Eviran Internet-sivuille)
>> FVO:n maakohtaiset raportit (linkki komission Internet-sivuille)


Huom! Eläimistä saatavien elintarvikkeiden (esimerkiksi liha, kala, maito) tuontia valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Niitä kulutustavaroita, joita Tulli ei itse tutki, valvoo asianomaiset markkinavalvontaviranomaiset. Tulli avustaa muita viranomaisia siten kuin siitä on erikseen sovittu.Linkkejä säädöksiin ja lisätietoihin

 

Yleinen elintarvikeasetus EY 178/2002 »
http://eur-lex.europa.eu
Elintarvikekontaktimateriaalit - lainsäädäntöluettelo (linkki MMM:n sivuille) »
http://www.mmm.fi
Elintarvikkeet - lainsäädäntöluettelo (linkki MMM:n sivuille) »
http://wwwb.mmm.fi
Kulutustavarat - lainsäädäntöluettelo (linkki Tukesin sivuille) »
http://www.tukes.fi
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 »
http://www.finlex.fi
Kemikaaliasetus (REACH) EY 1907/2006 »
http://eur-lex.europa.eu
Kemikaalilaki 744/1989 »
http://www.finlex.fi
Akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus EY 765/2008 »
http://eur-lex.europa.eu
Valvonta-asetus EY 882/2004 »
http://eur-lex.europa.eu
Elintarvikelaki 23/2006 »
http://www.finlex.fi
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta 1116/2014 »
http://www.finlex.fi
Kosmetiikkalaki 492/2013 »
http://www.finlex.fi
RAPEX (linkki Tukesin sivuille) »
http://www.tukes.fi
RASFF (linkki Eviran sivuille) »
https://www.evira.fi