Valtiontukien avoimuusvelvoite

>> Lue lisää

Energiavero

Valmisteveroa maksetaan nestemäisistä polttoaineista, sähköstä ja lämmön tuotantoon käytetyistä polttoaineista, kuten kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta ja mäntyöljystä.

Lisäksi valmisteveron alaisista energiatuotteista, polttoturvetta ja mäntyöljyä lukuun ottamatta, kannetaan erillistä huoltovarmuusmaksua, jota keräämällä turvataan poikkeusolojen varalta väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot. Huoltovarmuusmaksua on maksettava myös nestemäiseen polttoaineeseen lisätystä apuaineesta

Tällä sivulla kerrotaan näiden tuotteiden valmisteverotuksesta pääpiirteissään. Tarkempia tietoja energiaverotuksesta löydät Lisätietoa-kohdan asiakasohjeista sivun alalaidassa.

Sähkövero

Keskeisimmät sähköveroa maksavat ovat sähköntuottajat ja verkonhaltijat, joiden on rekisteröidyttävä Tullille. Sähkön ostajat, myyjät tai maahantuojat eivät yleensä ole verovelvollisia, elleivät ole myös sähköntuottajia tai verkonhaltijoita.
Alempaa veroa (II-veroluokka) maksetaan teollisuudessa, konesaleissa tai ammattimaisessa kasvihuoneviljelyssä käytettävästä sähköstä, muu sähkö kuuluu korkeampaan I-veroluokkaan.

>> Valmisteverotuksen toimipisteiden yhteystiedot
>> Sähkön ja eräiden polttoaineiden verotaulukot (pdf) Voimassa 1.1.2016 alkaen, turpeen osalta 1.3.2016 alkaen.
>> Veroilmoituslomakkeet

Pienimmät sähköntuottajat eli enintään 100 kVA:n nimellistehoisilla mikrovoimalaitoksilla sähköä tuottavat on kuitenkin vapautettu kaikista sähköverotuksen velvollisuuksista. Näiden toimijoiden ei tarvitse rekisteröityä verovelvollisiksi eikä antaa sähköntuotannostaan veroilmoituksia.

Tätä suuremmat yli 100 kVA:n nimellistehoiset, mutta enintään 800 000 kWh vuodessa tuottavat sähkön pientuottajat joutuvat sen sijaan rekisteröitymään Tullille sähköverovelvollisiksi, mutta heidän ei tarvitse antaa veroilmoitusta kuin yhden kerran vuodessa (tammikuussa koko edelliseltä vuodelta), jotta säädettyä vuosituotantorajaa voidaan valvoa.

Verotonta on sähkö, joka siirretään sähköverkkojen välillä, jonka sähköntuottaja/-maahantuoja siirtää sähköverkkoon, joka toimitetaan Suomesta muualle kulutettavaksi, joka käytetään sähköisen raideliikenteen välittömässä käytössä, joka käytetään voimalaitoksen sähkön- tai yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon omakäyttölaitteissa sekä joka luovutetaan sähköntuottajalle.

Kivihiilen, mäntyöljyn ja maakaasun valmistevero

Kivihiilen valmisteveroa maksavat valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Valtuutetulle varastonpitäjälle vero määräytyy niiden määrien perusteella, jotka varastonpitäjän kirjanpidon mukaan on verokauden aikana luovutettu verolliseen kulutukseen tai otettu varastonpitäjän omaan kulutukseen.

Mäntyöljyn valmisteveroa maksaa teollisen tuotantotoiminnan harjoittaja lämmitystarkoituksiin käyttämästään mäntyöljystä. Käyttäjän on tehtävä Tullille jokaisesta laitoksesta kirjallinen ilmoitus verovelvolliseksi rekisteröitymistä varten.

Maakaasun valmistevero maksetaan kulutukseen luovutettaessa. Kulutukseen luovutuksella tarkoitetaan maakaasun siirtoa pois maakaasunsiirtoverkosta joko loppukäyttäjällä tai paikalliseen jakeluverkkoon. Maakaasun loppukäyttäjä voi hakeutua maakaasun rekisteröidyksi käyttäjäksi ja hankkia kaiken käyttämänsä maakaasun verottomasti. Edellytyksenä rekisteröitymiselle on, että käyttäjällä on oltava maakaasun verotonta käyttöä ja käyttäjä hankkii maakaasun suoraan maakaasun siirtoverkostosta. Tällöin rekisteröitynyt käyttäjä ilmoittaa itse maakaasun verollisen ja verottoman käyttönsä suoraan kuukausittaisella veroilmoituksella. Mikäli muilla loppukäyttäjillä maakaasua käytetään Suomessa verottomaan käyttötarkoitukseen tulee kaasun loppukäyttäjän hakea maakaasun valmisteveroa takaisin tuotantolaitoksen alueen tullitoimipaikasta.

Polttoturpeen veroa suoritetaan lämmitykseen käytetystä polttoturpeesta. Polttoturpeesta verovelvollinen on sen loppukäyttäjä. Mikäli turvetta käytetään alle 5000 MWh vuodessa, ei loppukäyttäjä ole verovelvollinen ja käytetty turve on verotonta. Jos 5000 MWh ylittyy, on verot suoritettava kaikesta lämmitykseen käytetystä turpeesta. Turpeen loppukäyttäjän on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi Tullille.

Nestemäisten polttoaineiden valmistevero

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroa kannetaan moottoribensiinistä, pienmoottoribensiinistä, bioetanolista, moottoribensiinin lisäaineina käytettävistä eettereistä; MTBE:stä, TAME:sta, ETBE:stä ja TAEE:stä, biobensiinistä, etanolidieselistä, dieselöljystä, parafiinisestä dieselöljystä, biodieselöljystä, kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, raskaasta polttoöljystä, lentobensiinistä, lentopetrolista, metanolista sekä nestekaasusta.

Edellä mainittujen lisäksi kaikista tuotteista, joita käytetään liikennepolttoaineina, tulee suorittaa vastaavan korvattavan polttoaineen mukainen valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Tällöin esimerkiksi biodieselistä suoritetaan dieselöljyn valmistevero ja bioetanolista moottoribensiinin valmistevero.

Veroa maksavat valtuutettu varastonpitäjä ja rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja. Huoltovarmuusmaksua on suoritettava myös nestemäiseen polttoaineeseen lisätystä apuaineesta.

Yksityishenkilön auton omassa polttoainesäiliössä tai varasäiliössä maahantuotu moottoripolttoaine on verotonta.

>> Nestemäisten polttoaineiden verotaulukko (pdf)
>> Veroilmoituslomakkeet

Veronpalautukset ja tuet

Kun polttoainetta on hankittu verollisena, mutta käytetty verottomaan tarkoitukseen, polttoaineen käyttäjä voi hakea palautusta. Palautusta voi hakea kerralla koko kalenterivuoden aikana käytetystä polttoaineesta tai puolivuosittain tammi-kesäkuun ja heinä-joulukuun aikana käytetystä polttoaineesta. Palautusta voidaan hakea kolmen vuoden kuluessa palautusta koskevan ajanjakson päättymisestä. Palautusta haetaan polttoaineen käyttäneen tuotantolaitoksen sijaintipaikkakunnan Tullilta. Hakemuslomakkeita saat Tullin toimipisteistä tai voit tulostaa ne Tullin nettisivuilta.

>> Valmisteverotuksen toimipisteiden yhteystiedot
>> Tuki- ja palautushakemukset

Tarkempia tietoja verotuksesta, tuista ja veronpalautuksista löydät lisätietoja-kohdan asiakasohjeista.Lisätietoa

 

Energiaverotusohje, 9.5.2014, päivitettävänä (ajantasainen tieto varmistettavissa valmisteveroneuvonnalta, p. 0295 52 321) »
Energiaverotus (pdf) »
Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu (pdf) »
Valmisteverotuslaki 182/2010 »
http://www.finlex.fi
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta ja lain liitteen väliaikaisesta muuttamisesta 1722/2015 »
http://www.finlex.fi
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta 1723/2015 »
http://www.finlex.fi
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n ja liitteen muuttamisesta 1721/2015 »
http://www.finlex.fi