Vientirajoitukset

Joidenkin tavaroiden vientiä on rajoitettu tai niiden vienti on kokonaan kielletty joko yhteisö- tai kansallisilla säännöksillä. Tällaisia vientirajoituksia ovat esimerkiksi aseiden, ampumatarvikkeiden, kaksikäyttötuotteiden, kulttuuriesineiden ja otsonia tuhoavien aineiden vienti.

Suomessa Tulli on vientirajoituksia valvova viranomainen. Näitä rajoituksia hallinnoivat kuitenkin muut viranomaiset kuten sisäministeriö (aseet ja ampumatarvikkeet), ulkoministeriö (kaksikäyttötuotteet) ja Museovirasto (kulttuuriesineet).

Tullin rajoituskäsikirjasta saat lisätietoa voimassa olevista vientirajoituksista.

Vientirajoitusten ilmoittaminen vienti-ilmoituksella

Vientirajoitukset ilmoitetaan vienti-ilmoituksessa koodeilla. Koodit voivat olla negaatiokoodeja (vietäviin tavaroihin ei kohdistu vientirajoituksia, vaikka ne luokitellaan rajoitusten alaiseen nimikkeeseen) tai toimenpidekoodi (tavaraan kohdistuu vientirajoitus).

Jos vietävään tavaraan kohdistuu vientirajoitus, on viejän haettava vientilupa asianomaiselta rajoitusta hallinnoivalta viranomaiselta. Luvan numero on ilmoitettava vienti-ilmoituksessa. Sen lisäksi se on esitettävä menettelyynasettamisvaiheessa, jos lupaviranomainen niin määrää tai tulliviranomainen sitä vaatii. Tarvittaessa lupaan on tehtävä lupaehtojen mukaisesti vienti-merkinnät.

Vientikiellot ja talouspakotteet

YK ja EU ovat päättäneet eräistä alueellisista vientikielloista ja talouspakotteista, jotka ovat toistaiseksi voimassa tapauskohtaisesti. Päätösten voimaan saattamisesta, täytäntöönpanosta ja raportoinnista vastaa ulkoasiainministeriö. Lisätietoja saa ministeriön kauppapoliittisen osaston vientivalvonta-asioiden yksiköstä.Lisätietoa

Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen kaikki lakisääteiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi. Rajoituskäsikirja koostuu itsenäisistä osioista, jotka on ryhmitelty rajoitusten alaisten tavaroiden mukaan. Kunkin osion kohdalla selvitetään kyseiseen tavaraan liittyvät rajoitukset eri tullimenettelyissä.

Tullin rajoituskäsikirja »
Vientirajoitusten ilmoittaminen vienti-ilmoitussanomalla ja tulli-ilmoituksella (pdf) »