Din respons är viktig!

Vi samlar aktivt respons från våra kunder om Tullens tjänster så att du ska kunna sköta dina tullärenden så smidigt som möjligt.Du kan ge respons t.ex. på utvecklingen av Tullens tjänster, på något du tycker borde finnas på Tullens webbplats eller på hur vi har lyckats med vår serviceuppgift.

 

Vi följer upp kundnöjdheten

Vi mäter regelbundet kundernas nöjdhet med Tullens tjänster och verksamhet. Du kan ge respons kontinuerligt, exempelvis via Tullens webbplats, med kundresponsblanketter som finns vid alla tullkontor, i kundsamarbetsgrupper samt genom kundbehovs- och nöjdhetsenkäter, riktade till dem som använder Tullens tjänster.

Utgående från kundresponsen kan vi göra vår verksamhet ännu mer kundinriktad och enhetlig, så din respons är viktig för oss.

Kundnöjdhetsenkäter gällande tullklarering och accisbeskattning är exempel på kundnöjdhetsenkäter som genomförs regelbundet.

Kundnöjdhetsenkäten gällande tullklarering 2007

I april 2007 utredde Tullstyrelsen hur nöjda företagen är med de olika områdena inom tullklarering, dvs. export- och importklarering samt transiterings- och tullagerförfaranden. Kunderna var allt nöjdare med tullklareringstjänsterna: mätt med skolvitsord fick tjänsterna ett gott allmänt vitsord (8,13).

Den riksomfattande kundnöjdhetsenkäten gällande tullklarering var den femte i ordningen. De tidigare enkäterna genomfördes åren 2005, 2001, 1998 och 1996. För att få jämförbara resultat riktades enkäten till Tullens största import-, export-, transiterings- och lagringskunder. Enkäten genomfördes via Internet och svarslänken skickades per e-post till 770 personer som ansvarar för tullärendena hos Tullens största tullklareringskunder. Sammanlagt 348 kunder besvarade enkäten, vilket ger en svarsprocent på 45.

Kundnöjdhetsenkäten gällande accisbeskattning 2007

I den riksomfattande kundnöjdhetsenkäten gällande accisbeskattning, som genomfördes i november 2007, utreddes kundernas åsikter om skattedeklarationer, handläggningstider, kommunikation, rådgivning och utveckling av funktionerna. Sammanlagt 340 kunder besvarade enkäten, vilket ger en svarsprocent på 56,4. Kunderna bedömde funktionerna inom accisbeskattning på en skala från 1 till 5, där 5 var det högsta vitsordet. Av de svarande gav 78,4 % accisbeskattningsfunktionerna och -tjänsterna det allmänna vitsordet mycket bra eller bra; medeltalet låg på 3,9. Kunderna var också för det mesta nöjda eller mycket nöjda med accisbeskattningens kundtjänst (3,8).

Den första riksomfattande kundnöjdhetsenkäten gällande accisbeskattning genomfördes år 2005, och 2007 års enkät var en fortsättning på den. Avsikten med enkäten var bl.a. att utreda hur de genomförda förbättringarna har påverkat kundnöjdheten. Jämförelsen mellan 2005 och 2007 års kundnöjdhetsenkäter visar att nöjdheten har förbättrats.Mera information

 

Kundnöjdhetsenkäten gällande accisbeskattning (Tulliviesti 1/2008, på finska) »
Kundnöjdhetsenkäten gällande tullklarering (Tulliviesti 3/2007, på finska) »