Din respons är viktig!

Vi samlar aktivt respons från våra kunder om Tullens tjänster så att du ska kunna sköta dina tullärenden så smidigt som möjligt.Du kan ge respons t.ex. på utvecklingen av Tullens tjänster, på något du tycker borde finnas på Tullens webbplats eller på hur vi har lyckats med vår serviceuppgift.

 

Vi följer upp kundnöjdheten

Vi mäter regelbundet kundernas nöjdhet med Tullens tjänster och verksamhet. Du kan ge respons kontinuerligt, exempelvis via Tullens webbplats, med kundresponsblanketter som finns vid alla tullkontor, i kundsamarbetsgrupper samt genom kundbehovs- och nöjdhetsenkäter, riktade till dem som använder Tullens tjänster.

Utgående från kundresponsen kan vi göra vår verksamhet ännu mer kundinriktad och enhetlig, så din respons är viktig för oss.

Kundnöjdhetsenkäter gällande tullklarering, bilbeskattning och punktbeskattning är exempel på kundnöjdhetsenkäter som genomförs regelbundet.

Kundernas nöjdhet med tullklarering och punktbeskattning har ökat

Vi utredde år 2015 hur nöjda företagen är med de olika områdena inom tullklarering, dvs. export- och importklarering samt transiterings- och tullagerförfaranden. För att få jämförbara resultat riktades enkäten främst till Tullens företagskunder.

Kundernas totala nöjdhet med tullklareringen var i praktiken på samma nivå som tidigare. Det allmänna vitsordet var bra, dvs. 3,68 på en skala från 1 till 5. I undersökningen år 2013 var motsvarande siffra 3,70.

Kunderna har fortfarande varit särskilt nöjda med datoriseringen av tjänster och den elektroniska deklareringen har genomgående fått goda vitsord.

Under senare hälften av år 2017 kommer kundnöjdheten igen att mätas åtminstone för tullklareringens del. Mera information (på finska)

 

Kundnöjdhetsenkätens resultat – grunderna i skick (Tulliviesti 9/2016) »