Din respons är viktig!

Vi samlar aktivt respons från våra kunder om Tullens tjänster så att du ska kunna sköta dina tullärenden så smidigt som möjligt.Du kan ge respons t.ex. på utvecklingen av Tullens tjänster, på något du tycker borde finnas på Tullens webbplats eller på hur vi har lyckats med vår serviceuppgift.

 

Vi följer upp kundnöjdheten

Vi mäter regelbundet kundernas nöjdhet med Tullens tjänster och verksamhet. Du kan ge respons kontinuerligt, exempelvis via Tullens webbplats, med kundresponsblanketter som finns vid alla tullkontor, i kundsamarbetsgrupper samt genom kundbehovs- och nöjdhetsenkäter, riktade till dem som använder Tullens tjänster.

Utgående från kundresponsen kan vi göra vår verksamhet ännu mer kundinriktad och enhetlig, så din respons är viktig för oss.

Kundnöjdhetsenkäter gällande tullklarering, bilbeskattning och punktbeskattning är exempel på kundnöjdhetsenkäter som genomförs regelbundet.

Kundernas nöjdhet med tullklarering och punktbeskattning har ökat

Vi utredde senast år 2013 hur nöjda företagen är med de olika områdena inom tullklarering, dvs. export- och importklarering samt transiterings- och tullagerförfaranden. För att få jämförbara resultat riktades enkäten till Tullens största import-, export-, transiterings- och lagringskunder.

Som helhet har kundernas nöjdhet med Tullen kontinuerligt ökat. Det allmänna vitsordet var bra, dvs. 3,70 på en skala från 1 till 5. I undersökningen år 2011 var motsvarande siffra 3,59.

Kunderna har uppenbarligen varit särskilt nöjda med datoriseringen av tjänster och kundens processenliga deklarationer har genomgående fått goda vitsord.

Under senare hälften av år 2015 kommer kundnöjdheten igen att mätas åtminstone för tullklareringens, punktbeskattningens och bilbeskattningens del.Mera information

 

Kundnöjdhetsenkäten gällande accisbeskattning (Tulliviesti 1/2008, på finska) »
Kundnöjdhetsenkäten gällande tullklarering (Tulliviesti 3/2007, på finska) »