Elektroniska tjänster för bilbeskattning

Anmälan om ibruktagande
- Fordon som kommer att registreras i Finland
- EES-fordon, högst 14 dagar

Bilskattedeklaration

MAHTI-prissystemet
- Sökning av prisuppgifter
- Internetförfrågan om beskattningsuppgifter

Skattenedsättningen har slopats

Skattenedsättningen för flyttfordon slopades fr.o.m. 1.1.2015.
Vanliga frågor >>

Införsel av flyttfordon till Finland

Ändring i bilskattelagen 1.1.2015

Ändringar har gjorts i bilskattelagen och dessa trädde i kraft 1.1.2015. Skattenedsättningarna vid införsel av fordon i samband med inflyttning har slopats.

En person som flyttar till Finland senast 31.12.2017 kan få skattenedsättning under nuvarande förutsättningar om det skattepliktiga flyttfordonet har registrerats av inflyttaren eller om ett bindande köpeavtal över anskaffningen har gjorts senast 31.12.2014. För de flyttfordon som har fått skattenedsättning gäller fortfarande bestämmelser som begränsar skattefri försäljning eller överlåtelse av fordon.

Närmare information i infolådan till höger.

>> Finlex, bilskattelag  

Införsel av flyttfordon till Finland

En bilskattedeklaration ska i regel lämnas till Tullen om ett fordon ska användas i trafik i Finland. För fordon som importeras från länder utanför EU fattar Tullen utöver bilbeskattningsbeslutet även ett förtullningsbeslut där tullfriheten och mervärdesskattefriheten bekräftas.

Fordonet kan i Finland beskattas som flyttgods. Skatten nedsätts med högst 13 450 euro. Skattenedsättningen beviljas endast ett fordon, t.ex. en bil, en paketbil eller en motorcykel i taget.

Skattenedsättning kan beviljas under följande förutsättningar:

  • En privatperson för in fordonet för eget bruk.
  • Den som för in fordonet är inflyttare.
  • Den som för in fordonet har omedelbart före inflyttningen vistats utomlands under minst ett år utan avbrott.
  • Fordonet har under minst sex månader omedelbart före inflyttningen varit i den inflyttandes eller dennes makes ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i den inflyttandes bruk.
  • Fordonet har förts in i samband med inflyttningen. Fordonet anses ha införts i samband med inflyttningen om införseln till Finland sker inom 12 månader efter inflyttningen eller högst tre månader före inflyttningen. Dessutom ska fordonet anmälas för beskattning inom 18 månader efter inflyttningen.
  • Den inflyttande har under året före inflyttningen endast tillfälligt vistats i Finland. Om skälet till vistelsen varit en vanlig semesterresa eller något jämförbart kan vistelsen anses vara tillfällig om den varat i högst 72 dagar. Sporadiskt arbete kan anses vara tillfälligt om vistelsen i Finland begränsat sig till 40-50 dagar. De tillfälliga vistelserna kan totalt omfatta högst 72 dagar som endast kan överskridas av tvingande skäl.
  • Den som för in fordonet och som tidigare har bott i Finland, har under ett år före inflyttningen inte varit heltidsstuderande.
  • Om den inflyttande tidigare har infört ett fordon med nedsatt skatt eller skattefritt ska den för skattefri överlåtelse av fordonet föreskrivna tiden ha gått ut före inflyttningen till Finland.

Bilskattenedsättning för inflyttande från krisområden

Personer som flyttar till Finland från ett krisområde kan föra in ett flyttfordon under samma förutsättningar som andra inflyttare. En nedsättning på bilskatten, motsvarande skattenedsättningen för flyttfordon, kan beviljas inflyttare som vistats på ett krisområde utan att fordonet behöver förvaras eller användas på krisområdet. Skattenedsättningen förutsätter i dessa fall att fordonet förvaras i Finland. Läs mera >> Bilskattenedsättning för inflyttande från krisområden, pdf

För fordonet ska en anmälan göras till Tullen i början av fordonsägandet. Anmälan görs med blankett 731 Anmälan om förvaring av fordon i Finland under vistelse på ett krisområde.

>> Bilbeskattningsblanketter

Att ansöka om förhandsavgörande

Tullen kan meddela ett förhandsavgörande om hur bilskattelagen tillämpas på beskattning av sökandens fordon. Mera information om förhandsavgöranden
>> FörhandsavgörandenMera information

Anskaffning av nytt fordon från en annan EU-stat till Finland (pdf) »
Införsel av flyttfordon till Finland (pdf) »
Instruktioner för personer som infört ett fordon som flyttgods (pdf) »
Rätt till temporär skattefri användning av fordon i Finland (pdf) »