Kontaktuppgifter

Tullrådgivningen
Må. - fr. kl. 8 - 16
0295 5201 Privatkunder
0295 5202 Företagskunder

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon
0 cent/min. + lna/mta.

Fråga tullrådgivningen

Kontaktinformation »

Har du frågor som gäller din postförsändelse?

Om du undrar varför din postförsändelse dröjer – kontakta postens (eller Posten Ålands) kundtjänst. Om du har frågor som gäller tullklareringen av försändelsen eller de tullar och skatter som ska betalas, kontakta tullrådgivningen. Se närmare anvisningar
>> Var kan man fråga om postförsändelser?

Vanliga frågor om Webbimport

Tullens tjänst Webbimport

>> Läs mer
>> Till Webbimport-tjänsten

Att handla på nätet

Tullen tillämpar huvudsakligen samma bestämmelser på Internetinköp som på andra postorderinköp från utlandet. Däremot tillämpas de bestämmelser som gäller för resandeinförsel inte på näthandel.
>> Resande och inflyttare

Tullen har publicerat en broschyr om näthandel, Ska jag handla på nätet? Bekanta dig med broschyrens innehåll innan du beställer varor från utlandet.

>> Att handla på nätet – anvisning för privatpersoner (pdf)

Anvisningarna på de här sidorna fokuserar på inköp som ska förtullas. Anvisningarna gäller alltså inte t.ex. musik eller dataprogram som skaffas direkt via Internet. Man kan till exempel ladda ner spel, dataprogram och musik från Internet utan att behöva tullklarera eller betala importskatterna.

Tullarna och skatterna bestäms enligt huruvida inköpen görs från ett annat EU-land, från områden utanför EU:s skatteområde eller från områden utanför EU:s tullområde.

>> Tullar och skatter

Beakta begränsningarna och förbuden

Vissa varor, såsom läkemedel, alkoholdrycker och tobaksprodukter, omfattas av införselbegränsningar, vissa varor kräver tillstånd och vissa får inte alls föras in i landet. Exempelvis läkemedel får du inte alls skaffa eller ta emot från länder utanför EES-området. Införsel av produktförfalskningar, också för eget bruk, är förbjuden.

>>Förutsättningar för införsel av läkemedel och kosttillskott

>> Att beställa alkohol via Internet

Allt mottagande av snus, per post, med kurirtjänst, som gåva eller på annat motsvarande sätt från länder utanför Finland är förbjudet. Detta innebär att det är olagligt att beställa snus via Internet.

Vanliga frågor om Webbimport

>> Vanliga frågor om Webbimport


Vad borde jag veta innan jag beställer varor på nätet?

Bekanta dig med Tullens webbplats: Privatpersoner/Att handla på nätet.

På Tullens webbplats finns mera information om att handla på nätet samt om restriktioner, importbeskattning och tullklarering. Som beställare är du ansvarig för att föreskrifterna iakttas.

På webbplatsen finns också guiden Att handla på nätet med anvisningar om hur man:
- byta en vara
- skickar en vara för reparation eller
- ansöker om återbetalning av importskatter, dvs. begär en omprövning.

Avgörande är varifrån varan levereras och om varan som levereras från EU-området har tillverkats eller förtullats i EU-området

Med tanke på tullklareringen och importbeskattningen är det väsentligt att veta varifrån varan faktiskt levereras. Om en nätbutik är verksam inom EU-området men varan levereras från en lagerlokal som ligger i ett område utanför EU:s tullområde och skatteområde eller i ett område som hör till EU:s tullområde men inte till EU:s skatteområde, ska man lämna in en tulldeklaration för varan och betala skatt på den. Observera också att man från EU-området kan leverera varor som inte har tullklarerats i Europeiska unionen. Fraktföraren skickar mottagaren en ankomstavi om en försändelse som bör tullklareras.

Det finns områden som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde.

Exempel på dessa är: 
- Kanalöarna, inklusive Jersey
- Kanarieöarna i Spanien.

När varor förs in från dessa områden ska varorna tullklareras, liksom vid införsel av varor från ett land utanför EU. Vid mervärdesbeskattning är värdegränsen för en skattefri försändelse 22 euro. Vid mervärdesbeskattning tillämpas denna gräns för skattefrihet emellertid inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer. Det minsta momsbelopp som uppbärs är 5 euro. Det finns mer detaljerad information i kundanvisningen Att handla på nätet – anvisning för privatpersoner.

Vad avses med importskatter? När måste man betala dem?

Tullen tar ut mervärdesskatt samt även tull för vissa produkter. För vissa produkter uppbärs också punktskatt, t.ex. för alkohol- och tobaksprodukter (som inte får förtullas med webbimporttjänsten).

Man behöver inte betala mervärdesskatt för en försändelse om värdet på varorna i försändelsen är högst 22 euro utan postavgifter. Denna skattefria värdegräns tillämpas dock inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer. Om värdet på varorna i en försändelse är mer än 22 euro men högst 150 euro är varan tullfri, men man ska betala mervärdesskatt (moms) om det beräknade momsbeloppet är 5 euro eller mera. Mervärdesskatten på import beräknas genom att multiplicera skattegrunden för mervärdesskatt med den skattesats som tillämpas (24 %, 14 % eller 10 %). >> Räkna ut mervärdesskatten utgående från skattegrunden vid import

När värdet på varorna i en försändelse överstiger 150 euro utan postavgifter ska man betala tull för import, dvs. ett tullvärde fastställs för de varor som förs in. Tullarna är vanligtvis värdetullar, m.a.o. en viss procent av tullvärdet. >>Vad kostar det att importeraMera information

Mervärdesbeskattningen i EU-internhandeln administreras och styrs av skatteförvaltningen. På skatteförvaltningens webbplats finns också information om mervärdesskattebestämmelser som gäller s.k. distansförsäljning.

 

Bekanta dig också med anvisningarna om näthandel på Konsumentverkets och Konsumenteuropas webbplats. 

 

Mera information om de lagar som gäller alkohol och tobak fås av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Skatteförvaltningen »
http://www.vero.fi
Konkurrens- och konsumentverket »
http://www.kkv.fi
Valvira »
http://www.valvira.fi
Konsumenteuropa i Finland (på finska) »
http://www.ecc.fi