Att beställa alkohol via internet

>> Läs mera

EU, EES, Efta och Schengen

>> Landförteckningar

Alkohol och tobak

Tobaksprodukters minutförsäljningsförpackningar ska ha en varningstext på finska och på svenska om de hälsorisker som tobaken vållar, uppgifter på finska och svenska om halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår vid rökning av en cigarett samt uppgifter som behövs för identifikation och spårning av produkten.

Om förpackningsmärkningarna avviker från det ovannämnda får man till Finland för eget bruk föra in bara 200 cigaretter, 50 cigarrer, 100 cigariller och 250 gram pip- och cigarettobak. Denna begränsning gäller också vid införsel från ett annat EU-land. Närmare information >> Valvira.

Tullfri och skattefri införsel från EU-länder

Alkoholdrycker fr.o.m. 1.7.2014

Tobaksprodukter

Du kan föra in alkoholdrycker för eget bruk eller som gåva, när du för in produkterna i samma transportmedel som du själv anländer till Finland med. De nya referensnivåerna är:

110 liter öl (över 0,5 %)
10 liter andra alkoholdrycker (över 1,2 %, etylalkohol, t.ex. starka drycker, long drink-drycker med tillsats av etylalkohol)
20 liter mellanprodukter (max 22 %, t.ex. aperitifer, bl.a. vermouth, bitter, sherry)
90 liter vin, varav 60 l får vara mousserande vin (inkl. genom jäsning tillverkade long drink-drycker och cider)

Cider och long drink jämställs inte med öl. Dryckerna i någon av produktgrupperna ovan kan inte ersättas av en annan grupps drycker, om ingenting tillhörande produktgruppen förs in.

Resande kan för eget bruk föra in alkoholdrycker i större mängder men ska vid behov på ett tillförlitligt sätt kunna påvisa att den andel av dryckerna som överskrider referensnivåerna också är avsedd för eget bruk.

Familj och fester
I regel räknas alla som bor på samma adress och i samma hushåll som familjemedlemmar. Däremot, om släktingar i rakt uppstigande eller nedstigande led (föräldrar, barn, mor- och farföräldrar) för in alkohol åt varandra till släktfester (t.ex. bröllop, födelsedagsfester eller andra stora bemärkelsedagar) utan ersättning, dvs. som en gåva, så anses denna alkoholinförsel också vara införsel för eget bruk, även om inte släktingarna bor på samma adress och hör till samma hushåll. Om du för in större mängder alkoholdrycker för att serveras t.ex. på din födelsedag eller på ett bröllop, ska du vid behov kunna bevisa att det är fråga om en fest.

Beakta dock att införsel mot vilket vederlag som helst betraktas som kommersiell införsel, och är därmed skattepliktig oavsett mängderna. Alkohol får således inte föras in till exempel åt kompisar ens till självkostnadspris.

Du kan också föra med dig tobaksprodukter för eget bruk eller som gåva.

 

Beakta dock att

- tobaksprodukterna ska ha sådana förpackningsmärkningar på finska och på svenska som varnar för de hälsorisker som tobaken vållar. Om sådana märkningar fattas kan du inte föra in mer än 200 cigaretter från t.ex. Estland.

- du för eget bruk får föra in högst 30 dosor på högst 50 gram av snusprodukter som köpts i ett annat EU-land. Du får inte föra in snus som gåva.

- flyg- och sjöresenärer får till Åland införa snus tull- och skattefritt till ett värde av högst 430 euro.

Tullfri och skattefri införsel från ett land utanför EU

Alkoholdrycker

Tobaksprodukter

Du kan föra in alkoholdrycker för eget bruk eller som gåva endast i begränsad mängd:

 

4 liter icke-mousserande viner (röd-, vit-, och rosévin) OCH

16 liter öl (över 0,5 %)

Du kan föra in tobaksprodukter för eget bruk eller som gåva endast i begränsad mängd:

 

200 cigaretter ELLER

100 cigariller (högst 3 g/st.) ELLER

50 cigarrer ELLER

250 g pip- och cigarettobak

Samt:
1 liter starka alkoholdrycker (över 22 %) ELLER

2 liter alkoholdrycker (högst 22 %), såsom aperitifer (bl.a. vermouth, bitter, likör, sherry, long drink, cider och mousserande vin)

Beakta också att tobaksprodukterna ska ha sådana förpackningsmärkningar på finska och på svenska som varnar för de hälsorisker som tobaken vållar.

Om sådana märkningar fattas får du inte ens genom att betala skatterna föra in mer tobaksprodukter än 200 cigaretter, 50 cigarrer, 100 cigariller och 250 gram pip- eller cigarettobak.

- Du för eget bruk får föra in högst 30 dosor på in högst 50 gram av snusprodukter. Du får inte föra in snus som gåva.

- Till Åland får flyg- och sjöresenärer införa snus tull- och skattefritt till ett värde av högst 430 euro.

Alkohollagstiftningen

Åldersgränser
  • Endast den som fyllt 20 år får inneha och transportera starka alkoholdrycker (över 22 %) i Finland.
  • Svagare alkoholdrycker (högst 22 %, såsom vermut, bitter, sherry, long drink-drycker, cider, mousserande vin, röd-, vit- och rosévin samt öl) får innehas och transporteras av den som fyllt 18 år.
  • Den som inte har fyllt 18 år får inte föra in eller inneha tobaksprodukter.
Vad avses med alkoholdryck och med sprit?

Enligt alkohollagstiftningen menas med alkoholdryck en dryck som är avsedd att förtäras och som innehåller mer än 2,8 volymprocent etylalkohol.

En dryck som innehåller 1,2–2,8 volymprocent etylalkohol får dock inte innehas eller transporteras av en person under 18 år.

Sprit är enligt alkohollagen ett alkoholhaltigt odenaturerat ämne som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol oberoende av hur ämnet är förpackat, vilka märkningar förpackningen har eller hur ämnet används. En privatperson får inte föra in sådan sprit i landet och inte heller alkoholdryckspulver.

Tidsbegränsningar för införsel av alkohol

Om du är bosatt i Finland, och om du på något annat sätt än med flyg anländer till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES = EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein), får du föra in alkohol i landet endast om resan har varat längre än 20 timmar. Från en resa som varar under 20 timmar får alkoholdrycker inte medföras ens genom att betala skatterna för dem.

Om du är bosatt utanför EES och om du på något annat sätt än med flyg anländer till Finland, får du föra in alkohol i landet endast om du ska stanna i Finland längre än 72 timmar. Om du bara reser via Finland (transitresa) gäller den här begränsningen inte.

Tidsbegränsningarna gäller inte för resande från ett EU-land. Den s.k. 20-timmarsregeln för införsel av alkohol gäller inte heller Åland. Mer än två liter öl kan emellertid inte säljas skattefritt till en person som reser till eller från Åland. I övrigt gäller i fråga om Åland och Kanarieöarna samma mängdgränser som för införsel från ett land utanför EU.

Utöver produkter som omfattas av kvantitativa begränsningar, får resande som anländer med flyg eller båt föra in produkter tull- och skattefritt till ett värde av högst 430 euro. Maximigränsen för resande i annan trafik är 300 euro. Den här gränsen på 300 euro tillämpas även då en resande anländer med ett luftfartyg eller fartyg som är i nöjesbruk.